Provoz

Tenisový oddíl nemá svého uvolněného a placeného správce, proto všechny práce spojené s provozem a údržbou areálu řeší formou brigád svých členů.
Tenisový areál je též využíván po dohodě s výborem oddílu k pořádání firemních sportovních dnů.

Zájemci o hru si mohou vyzvednout klíče u pana Kalouse č.p. 239 Šumice případně u Marků č.p. 98 Šumice (obě adresy jsou v ulici „Hřbitovní“, kterou se přijíždí ke sportovnímu areálu).

Provozní řád

Vstup na dvorce je povolen pouze v tenisovém oblečení a obutí.
Vstup na dvorce je možný jen se souhlasem pověřené osoby nebo člena oddílu.
Poplatek za kurt činí 100 Kč za hodinu.
Po hře jsou hráči povinni upravit dvorec.
Hra je povolena pouze na dostatečně vlhkých kurtech. Za sucha je nutno kropit!
Na dvorcích je nutno udržovat pořádek a pravidla slušného chování.

Přihláška člena oddílu TO Šumice

Přihláška do přípravky TO Šumice

Formuláře jsou interaktivní. Můžete je vyplnit v počítači (vyžadujeme vlastnoruční podpis) a odevzdat Ing. Jaroslavu Bachůrkovi nebo jinému členu výboru TO.

 

STANOVY tenisového klubu Šumice

DODATEK č. 1/2024 ke stanovám TO Šumice

1. Plnohodnotné členství:

Plnohodnotné členství opravňuje členy TO zdarma využívat 3 antukové kurty v průběhu celé sezóny.

Členské příspěvky:

  1. Člen do 15let … 300 Kč
  2. Člen nad 15 let … 500 Kč.
  3. Výše členských příspěvků pro nové členy v průběhu roku po domluvě s předsedou TO.
  4. V případě, že člen TO nebude hrát z důvodu nemoci nebo z jiných důvodů, zaplatí pouze udržovací členský poplatek a to: člen do 15let … 200 Kč, člen nad 15 let … 300 Kč. Tuto situaci nahlásí předsedovi TO před zahájením sezóny.

2. Brigádnické hodiny:

  1. pro člena TO do 15 let … 2 hod.
  2. pro člena TO od 15 let … 8 hod. (minimálně 6 hodin před zahájením sezóny)
  3. ženy a dívky … 3 hod. (minimálně 1,5 hodiny před zahájením sezóny)
  4. pro nového člena TO … jsou stejné podmínky dle bodu č.2. V případě žádosti o členství v TO v průběhu roku bude řešeno po domluvě s předsedou TO.
  5. Členové, kteří zaplatili pouze udržovací členský poplatek a nebudou v průběhu sezóny využívat kurty, jsou zbaveni povinnosti odpracovat brigádnické hodiny v daném roce.
  6. V případě, že by v průběhu roku chtěl člen, který uhradil pouze udržovací poplatek znovu plně využívat kurty, má následující možnosti:
   1. Obnovit plnohodnotné členství doplacením rozdílové částky a odvést brigádnické hodiny v objemu stanoveném předsedou TO.
   2. Ukončit členství v TO a hrát na dvorcích pouze jako host, tj. za používání kurtů platit standardní cenu.

3. Člen tenisového oddílu je povinen mít v příslušném roce:

  1. zaplacené členské příspěvky dle bodu č.1 do 30.5. Po tomto datu jsou členské +50%.
  2. odpracované brigádnické hodiny dle bodu 2 v minulém roce.
  3. každý člen oddílu musí mít odpracovaných minimální počet hodin do zahájení sezóny.
  4. je zakázáno hrát na tenisových dvorcích bez splnění povinnosti dle bodu 3a, 3b a 3c, jinak může člen hrát na dvorcích jako host dle bodu č.6
  5. v případě nesplnění brigádnických hodin v příslušném roce bude každá neodpracovaná hodina na konci roku zpoplatněna 150 Kč/hod.
  6. zájemci o odpracování brigádnických hodin musí předem kontaktovat p. Kalouse nebo výbor TO, kteří organizují a dozorují brigádnické činnosti prováděné na kurtech. Brigády prováděné bez jejich vědomí nemusí být uznány jako platné.
  7. člen je povinen zapsat do deníku odpracované hodiny.
  8. Upozornění: V případě nesplnění výše uvedených povinností bez vážných důvodů členství zaniká a v dalších letech je hráč považován za nového člena.

4. Rezervace kurtů:

Pro členy i veřejnost probíhá rezervace kurtů pomocí portálu: https://tenisovyoddil.cz/rezervovane-terminy/. Zrušení rezervace je možné ve schvalovacím e-mailu doručeném zájemci o rezervaci.

5. Sponzorství:

  1.  Člen, který zajistí TO finanční obnos v min. výši 1.000,- Kč/rok, nemusí platit členský příspěvek. Člen, který zajistí TO finanční obnos v min. výši 3.000,- Kč/rok, nemusí rovněž platit členský příspěvek ani brigády.
  2. Po domluvě s předsedou TO má sponzor možnost mít stanovené hodiny zdarma na určeném kurtu. Sponzory může jménem TO oslovovat člen samostatně, ale následné detaily a finanční podmínky zastřešuje pokladník a předseda TO.

6. Pronájem tenisového dvorce činí 100 Kč za 1 hodinu.

  1. pro členy tenisového oddílu vyhrazeny především kurty č. 1 a 2
  2. pro veřejnost je vyhrazen primárně kurty č. 3
  3. při předplacení kurtů (zakoupení permanentky) nad částku 1000 Kč dostává bonus 1hod. ZDARMA
  4. pokud hraje člen oddílu s nečlenem, platí nečlen 50 Kč/h
  5. Pro mládež obce Šumice do 15 let, kteří nejsou členy tenisového oddílu se stanovuje výše pronájmu tenisového dvorce na 50 Kč a to v době od 8-16 hodin. V období letních prázdnin je pro děti do 15-ti let základní školy Šumice rezervován kurt č.3

7. Přípravka

Děti do 15 let, které mají zájem o tenisovou hru, se musí zaregistrovat pomocí členské přihlášky. Poplatek činí: 1000 Kč.
Tato cena zahrnuje volný vstup na navržené tréninkové termíny pro daný rok.

8. Pokud nedojde ke změně tohoto dodatku na schůzi výboru, budou platit výše uvedené skutečnosti i v následujících letech.

9. Dodatek č. 1/2024 ruší dodatek č.1/2021

V Šumicích dne 7.5.2024

Ing. Jaroslav Bachůrek, předseda TO