Stanovy tenisového oddílu Šumice

I.
Zakladní ustanovení.

 1. Tenisový oddíl Šumice /dále jen TO/, je dobrovolným sdružením občanů provozujících sportovní, organizační a hospodářskou činnost na tenisových dvorcích v areálu Tělovýchovné jednoty v Šumicích. TO je začleněn spolu s ostatními oddíly a zájmovými skupinami do Tělovýchovné jednoty v Šumicích.
 2. TO byl založen v roce 1990 a byl řádně zaregistrován u Jihomoravského Tenisového Svazu v Brně, pod názvem Tenisový oddíl TJ Šumice, jako rekreační tenisový klub, číslo klubu 60138, http://www.cztenis.cz/adresar-klubu
 3. Protože je TO začleněna do TJ, platí pro TO stanovy TJ, zaregistrované dne 16.12.1993, a proto stanovy TO jsou pouze doplňující pro činnost TO.

II.
Poslání oddílu.

 1. Zajišťovat a organizovat rekreační a sportovní vyžití na tenisových dvorcích.
 2. Vytvářet možnosti pro tenis z řad veřejnosti, zejména mládeže.
 3. Vytvářet ekonomické zdroje pro zdárné plnění svých cílů, zejm. vlastní hospodářskou činností.
 4. Budovat, provozovat a udržovat tenisový areál, ale i jiná zařízení v majetku TJ.

III.
Členství v oddíle.

 1. Členství v TO je dobrovolné.
 2. O přijetí za člena TO rozhoduje výbor TO.
 3. Žádosti o členství přijímá výbor TO.
 4. Žadatel, který má zájem o členství v TO se po zaplacení členského příspěvku a odpracování stanovených brigádnických hodin, stává uchazečem o členství v TO a to v roce podání přihlášky. Výbor TO povoluje na základě splnění výše uvedených podmínek vstup na dvorce. O schválení nebo odmítnutí členství bude žadateli sděleno písemnou formou nejpozději do jednoho měsíce od rozhodnutí výboru TO.
 5. O členství mládeže do 18 let, po splnění předepsaných náležitostí rozhoduje výbor TO. Je-li členství zamítnuto, může se uchazeč odvolat ke členské schůzi.
 6. Členství v TO zaniká:
  a) vystoupením člena, a to na základě jeho písemného oznámení výboru TO
  b) vyškrtnutím pro neplacení členského příspěvku do stanoveného termínu.
  Výbor TO je povinen předem vyzvat člena, který stanovenou dobu nezaplatil členské příspěvky, o neprodlené zaplacení, a to s upozorněním na možnost zániku jeho členství v TO z důvodu neplacení členských příspěvků.
  c) vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze
  d) úmrtím
  e) zánikem TO

IV.
Práva a povinnosti členů oddílu.

 1. Členové mají právo:
  a) účastnit se na členských schůzích, projednávat všechny otázky, týkající se oddílu
  a hlasovat o nich,
  b) volit a být volen do výboru oddílu,
  c) požadovat od členů výboru zprávy o činnosti a hospodaření oddílu,
  d) zúčastňovat se akcí, které oddíl TO pořádá,
  e) požívat výhod členů a podílet se užívání společných věcí a zařízení,
  f) vystoupit z oddílu TO.
 2. Členové mají povinnosti:
  a) dodržovat stanovy TO a TJ
  b) řádně a včas platit členské příspěvky dle dodatku ke směrnice TO
  c) osobní pracovní účastí se podílet na akcích pořádaných výborem TO
  d) dodržovat pravidla a zásady slušného chování na dvorcích
  e) zodpovědně vykonávat funkce, do nichž byli zvoleni
  f) důsledně dodržovat provozní řád a dbát na jeho dodržování ze strany ostatních členů a přítomných hostů.

V.
Orgány oddílu.

 1. Nejvyšším orgánem TO je členská schůze, která je svolána jedenkrát ročně.
 2. Členská schůze volí minimálně tři členy TO do výboru TO.
 3. Výbor TO volí ze svého středu předsedu TO.

VI.
Kompetence orgánů.

 1. Členská schůze:
  a) schvaluje a odvolává výbor TO jehož volební období je 4 roky
  b) schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření
  c) na návrh výboru TO ruší členství členů v TO
  d) schvaluje výši členských příspěvků
  e) schvaluje počet brigádnických hodin
  f) členská schůze je usnášení schopná při účasti 1/3 členské základny
 2. Výbor TO:
  a) na ustanovující schůzi volí předsedu TO
  b) svolává jednou ročně členskou schůzi
  c) řídí činnost TO
  d) podává zprávu o činnosti a hospodaření členské schůzi
  e) navrhuje výši příspěvků, počet brigádnických hodin a sazbu za pronájem kurtů
  f) zpracovává a doplňuje provozní řád pro tenisový areál
  g) výbor TO a jim pověřené osoby jsou zodpovědné za výběr finanční hotovosti, za pronájem tenisových dvorců
  h) rozhoduje o nákupu předmětů a věcí potřebných k provozu tenisového areálu
  i) rozhoduje o rezervaci tenisových dvorců
  j) mimořádně svolá členskou schůzi, pokud o to požádá 1/3 členů TO a nebo shledá takové důvody, které jsou potřebné vyřešit členskou schůzí
  k) výbor TO má právo posoudit a rozhodnout s konečnou platností všechny sporné případy, které by mohli vzniknout nesprávným výkladem těchto směrnic a které jsou motivovány jen touhou a žádostí po spravedlivém posuzování činnosti TO, přičemž se neupírá právo člena odvolat se k členské schůzi
  l) tuto směrnici je možno upravovat dodatkem schválený výborem TO
  m) informuje o přijetí nových případně vyloučených členů v TO

Tato směrnice nabývá platnosti schválením výboru TO konané dne 14.7.2020 a
současně se ruší směrnice TO schválenou v Šumicích dne 1.5.2017

V Šumicích dne 14.7.2020 za TO předseda
Ing. Jaroslav Bachůrek