Provoz

Tenisový oddíl nemá svého uvolněného a placeného správce, proto všechny práce spojené s provozem a údržbou areálu řeší formou brigád svých členů.
Areál je uzamčen, a proto si zájemci o hru vyzvednou klíče u p. Markové (nejbližší dům u kurtů) nebo u členů výboru oddílu. Odemknou si areál, připraví kurt na hru, při suchém počasí pokropí a po hře upraví kurt zatáhnutím. Uzamknou areál a odevzdají klíče.

Pro zájemce o hru z řad nečlenů platí stejná pravidla, platba za hru je 100 Kč za hod/kurt.

Tenisový areál je též využíván po dohodě s výborem oddílu k pořádání firemních sportovních dnů.

Provozní řád

Vstup na dvorce je povolen pouze v tenisovém oblečení a obutí.
Vstup na dvorce je možný jen se souhlasem pověřené osoby nebo člena oddílu.
Poplatek za kurt činí 100 Kč za hodinu.
Po hře jsou hráči povinni upravit dvorec.
Hra je povolena pouze na dostatečně vlhkých kurtech. Za sucha je nutno kropit!
Na dvorcích je nutno udržovat pořádek a pravidla slušného chování.

STANOVY tenisového klubu Šumice

DODATEK č.1/17 k směrnici TO

1. Členské příspěvky pro rok 2017 jsou schváleny:

a) člen do 15let … 300 Kč
b) člen nad 15 let … 500 Kč
Nový člen zaplatí v prvním roce dvojnásobek členských příspěvků.
c) výše členských příspěvků pro nové členy v průběhu roku po domluvě s předsedou TO.

d) v případě, že člen TO nebude hrát, zaplatí pouze členský poplatek a to:
člen do 15let … 200 Kč
člen nad 15 let … 300 Kč
Tuto situaci nahlásí předsedovi TO před zahájením sezóny.

2. Brigádnické hodiny pro rok 2017 činí:

a) pro člena TO do 15 let … 4 hod.
b) pro člena TO od 15 let … 8 hod.
c) ženy a dívky … 3 hod.

Pro nového člena TO … jsou stejné podmínky dle bodu č.2. V případě žádosti o členství v TO v průběhu roku bude řešeno po domluvě s předsedou TO.
Členové, kteří zaplatili pouze udržovací členský poplatek a nebudou v průběhu sezóny využívat kurty, jsou zbaveni povinnosti odpracovat brigádnické hodiny v daném roce.
V případě, že by v průběhu roku chtěl člen, který uhradil pouze udržovací poplatek znovu plně využívat kurty, má následující možnosti:
a) Obnovit plnohodnotné členství doplacením rozdílové částky a odvést brigádnické hodiny v objemu stanoveném předsedou TO
b) Ukončit členství v TO a hrát na dvorcích pouze jako host, tj. za používání kurtů platit standardní cenu

3. Člen tenisového oddílu je povinen mít v příslušném roce:

a) zaplacené členské příspěvky dle bodu č.1 do 30.5.Po tomto datu jsou členské +50%

b) odpracované brigádnické hodiny dle bodu 2 v minulém roce.

c) každý člen oddílu musí mít odpracovaných minimálně 4 hodiny do zahájení sezóny.

d) je zakázáno hrát na tenisových dvorcích bez splnění povinnosti dle bodu 3a);3b) a 3c), jinak může člen hrát na dvorcích jako host dle bodu č.5

e) v případě nesplnění brigádnických hodin v příslušném roce bude každá neodpracovaná hodina na konci roku zpoplatněna 150 Kč/hod.

f) zájemci o odpracování brigádnických hodin musí předem kontaktovat p. Běťáka nebo p. Kalouse, kteří organizují a dozorují brigádnické činnosti prováděné na kurtech. Brigády prováděné bez jejich vědomí nemusí být uznány jako platné. Aktuální stav odpracovaných hodin je dostupný na webových stránkách TO tenisovyoddil.cz

g) Upozornění:V případě nesplnění výše uvedených povinností bez vážných důvodů členství zaniká a v dalších letech je hráč považován za nového člena.

4. Sponzorství

4.1 Člen, který zajistí TO finanční obnos v min. výši 1.000,- Kč/rok, nemusí platit členský příspěvek. Člen, který zajistí TO finanční obnos v min. výši 3.000,- Kč/rok, nemusí rovněž platit členský příspěvek ani brigády.

4.2 Po domluvě s předsedou TO má sponzor možnost mít stanovené hodiny zdarma na určeném kurtu. Sponzory může jménem TO oslovovat člen samostatně, ale následné detaily a finanční podmínky zastřešuje pokladník a předseda TO.

5. Pronájem tenisového dvorce činí 100 Kč za 1 hodinu.

a) pro členy tenisového oddílu vyhrazeny především kurty č. 1 a 2
b)pro veřejnost je vyhrazen primárně kurty č. 3
c) při předplacení kurtů (zakoupení permanentky) nad částku 1000,-Kč dostává bonus 1hod. ZDARMA
d) pokud hraje člen oddílu s nečlenem, platí nečlen 50Kč/hodina

6. Pro mládež obce Šumice do 15 let, kteří nejsou členy tenisového oddílu se stanovuje výše pronájmu tenisového dvorce na 50 Kča to v době od 8-16 hodin. V období letních prázdnin je pro děti do 15-ti let základní školy Šumice rezervován kurt č.3 –ZDARMA.

7. Přípravka:
Děti do 15 let, které mají zájem o tenisovou hru, se musí zaregistrovat pomocí členské přihlášky.
Poplatek pro rok 2017 činí 500 kč. Tato cena zahrnuje volný vstup na navržené tréninkové termíny pro daný rok.

8. Pokud nedojde ke změně tohoto dodatku na schůzi členské základny, budou platit výše uvedené skutečnosti i v následujících letech.

9. Dodatek č. 1/2017 tímto ruší dodatek č.9

V Šumicích dne 1.5.2017
Jaroslav Bachůrek, předseda TO

Přehled zaplacených členských příspěvků a odpracovaných brigád