Oslava 30. výročí založení tenisového oddílu v Šumicích

11. 10. 2021

S ročním zpožděním se nám konečně povedlo uskutečnit oslavu 30. výročí založení tenisového oddílu v Šumicích. V sobotu 2.9.2021 jsme se sešli na kurtech. Kdo chtěl, mohl si zahrát čtyřhru v exhibičních zápasech. V odpoledních hodinách jsme měli nachystáno pohoštění a v hospůdce na hřišti si mohli sednout se zakládajícími členy oddílu. Po předání pamětních plaket jsme udělali malou exkurzi do tenisového zázemí a předvedli nový nahrávací stroj nebo elektrický válec. Děti z přípravky nám ukázali co se doposud naučili. Zbytek večera se vedla debata se vzpomínkami na uplynulých 30 let. Pěkným zpestřením byli i fotografie od stavby kurtů až po současnost.

Chtěl bych všem poděkovat, že se zúčastnili a výboru TO, že oslavu úspěšně zorganizoval.

Přečtěte si také výroční zprávu oddílu z členské schůze konané 16.11.1990.

Vážené členky, vážení členové,

Dovolte mě, abych Vás seznámil s činností tenisového oddílu za rok 1989-1990.

V druhé polovině minulého roku se skupina asi deseti mladých občanů rozhodla vybudovat v naší obci tenisové kurty. Tuto dobu se TJ nacházela ve finanční tísni, proto bylo rozhodnuto, že požádáme ČSTV o finanční pomoc. Ing. Juřeník Fr. žádal na ČSTV, kde dostal příslib pro TJ za účelem vybudování tenisových kurtů 15.000,- Kčs. Po tomto zjištění Kořenek St. zašel na výborovou schůzi TJ, kde seznámil výbor, že hodláme vybudovat dva tenisové kurty a máme příslib pro TJ od ČSTV ve výši 15.000,- Kčs. Kurty vybudujeme do konce května 1990. Výbor navrhl ať vybudujeme kurt jeden, teprve při větším zájmu vybudovat kurt druhý. Tento návrh jsem odmítl s doporučením, že jeden kurt pro naši obec je velmi málo a kdyby se druhý kurt přistavoval dodatečně, tak by se značně zvýšily náklady na vybudování dvou kurtů. Po diskusi jsem se s panem Jurákem J. dohodl na vybudování dvou kurtů a TJ nám dá k dispozici trubky na oplocení. S touto situací jsem seznámil ostatní.

Vlastní práce na tenisových kurtech začaly 7.11.1989, kdy bylo provedeno vyměření. Od tohoto dne pokračovaly každou sobotu, několikrát i přes týden po odpolednech. Elán brigádníků neodradila ani zima, což dokazuje počet brigádnických hodin v těchto měsících:
Listopad              135 hodin
Prosinec              120 hodin
Leden                 54 hodin
Únor                  196 hodin

V začátku mezi nejaktivnější patřili:
Kořenek Stanislav, Ing. Juřeník František, Ondřej Ladislav, Ivan Pilka, Budík Miroslav, Volařík R., Běťák Pavel, Bublík Stanislav.

Dne 23.2.1990 byla svolána pracovní schůze, která se zabývala postupem prací v dalším období. V jejím průběhu byl zvolen tříčlenný výbor ve složení:
Předseda – Kořenek Stanislav
Pokladník – Běťák Pavel
Tajemník – Juřeník František Ing.

Tímto byl v naší obci založen tenisový klub, který si schválil propozice na rok 1990 k přijímání nových členů. S těmito propozicemi byli seznámeni i občané naší obce. Dále byli všichni přítomní seznámeni s nepříznivou finanční situací, jelikož po listopadových událostech v naší zemi nemůžeme počítat s finanční pomocí od ČSTV, proto bylo rozhodnuto, že požádáme o pomoc složky v naší obci. Mezi složky, které nám pomohly patří ČSŽ, který přispěl částkou 1.000,- Kčs, ČSP 1.000,- Kčs, ČSZ 1.000,- Kčs, SSM 2.307,- Kčs, Dále nám pomohl MNV, který zakoupil pletivo a ještě další materiál. Za tuto pomoc všem jménem tenisového oddílu děkuji, protože bez jejich pomoc by se nám kurty v tak krátké době vybudovat asi nepodařilo. Při této pomoci mohly práce na kurtech nepřetržitě pokračovat. Největší obsah prací nás čekal v měsíci dubnu, kdy jsme prováděli oplocení a položení patentní vrstvy. Po provedení těchto prací, před námi byli dokončovací práce a výbor se rozhodl, že přihlásí tenisový klub na ČSTV k registraci, tím se z nás stal „Tenisový oddíl“.

V polovině května byla zvolána členská schůze dětí a dospělých, každá skupina samostatně. Děti byly seznámeny s další činností tenisového oddílu. S dospělými členy byly projednány přípravy taneční zábavy, otevření kurtů, zvolení nového výboru, hrací hodiny. Starý výbor dostal znovu důvěru a jako jednatelka do výboru oddílu byla zvolena Slívová Jarmila.

V dalším období si výbor přibral dalšího člena a to Ing. Pražana Josefa, který pracuje ve výboru do dnešního dne.

Taneční zábava na konci května dopadla dobře. Po zábavě tu byla tolik očekávaná událost a to otvírání tenisových kurtů, které proběhlo v sobotu 2. června 1990 v 15. hod. Byli k němu pozváni jak hosté z okresu, tak předsedové složek v naší obci, kteří pomohli finančně. Pro všechny členy i hosty bylo připraveno občerstvení a vyhrávala dechová hudba Olšavanka. Na kurtech předvedli mladí tenisté našeho okresu exhibiční utkání.

Na vybudování tenisových kurtů pracovalo 87 občanů a bylo odpracováno 3 093 brigádnických hodin. Mezi nejaktivnější z řad dětí patřil:
Dvořák Jan             48 hodin
Bartoš Jiří            41 hodin
Hřib Martin            41 hodin
Pačinek Mojmír         40 hodin
Běťák Josef            36 hodin
Holčík Petr            36 hodin

Obracím se na naše mladé členy, kteří ještě nemají 13 let, aby se brigád spolu s nimi zúčastňovali i rodiče.

Z dospělých členů k nejaktivnějším patřili:
Kořenek Stanislav            396 hodin
Běťák Pavel                  188 hodin
Ondřej Ladislav              145 hodin
Budík Miroslav               122 hodin
Pilka Ivan                   105 hodin
Šot František                103 hodin
Šot Jiří                     102 hodin

Děkuji všem 87 brigádníkům, jmenovaným i nejmenovaným za velký kus odvedené práce. S otevřením kurtů pro nás začíná první tenisová sezóna.

První 2-3 měsíce byly kurty využívány dostatečně. V dalších měsících jejich využívání značně upadlo, co je velká škoda. Mezi tím jsme pořádali dva turnaje pro děti. První turnaj se uskutečnil 30.6.1990. Turnaje se zúčastnilo 14 chlapců a 2 děvčata. Zvítězil Pražan Petr před Jančou Michalem, třetí skončil Uličník Jiří z Nezdenic. Druhý turnaj se konal 1.9.1990. Turnaje se zúčastnilo 8 chlapců a 2 děvčata. Pořadí na prvních třech místech bylo stejné jako v předešlém turnaji. Je velká škoda, že děvčata nemají o tenis zájem, protože kdybychom chtěli naše žáky přihlásit do soutěže, tak musí být v družstvu minimálně 2 děvčata. Mezi těmito turnaji jsme měli pořádat taneční zábavu, která se pro špatné počasí nekonala. Dne 8.9.1990 jsme pořádali pro všechny členy tenisového oddílu předhodový turnaj. Turnaje se zúčastnilo pouze 9 členů. Zvítězil Kořenek Stanislav před Pilkou Ivanem, třetí skončil Ing. Pražan Josef a Pražan Petr. Jelikož se o třetí místo nehrálo. Dne 6. a 7.10.1990 jsme pořádali turnaj dospělých, kterého se zúčastnilo 14 hráčů. Zvítězil Ing. Pražan Josef před Šotem Jiřím, třetí skončil Pražan Petr. Podle mě se mohlo těchto turnajů zúčastnit i více hráčů z členů i nečlenů, bylo by to jen ku prospěchu samotného turnaje.

Dnešního dne má tenisový oddíl 21 členů dětí a 22 členů dospělých. To by bylo o naší činnosti za uplynulé období vše. Chtěl bych se ještě na Vás touto cestou obrátit, že zítra tj. v sobotu se uskuteční závěrečná brigáda, proto kdo můžete, tak přijďte.

Na závěr dovolte, abych Vám poděkoval za všechno, co jste doposud pro tenisový oddíl udělali a popřál Vám mnoho zdraví a úspěchu při další práci v tenisovém oddíle v příštím roce. Děkuji za pozornost.

Předseda TO Šumice
16.11.1990

Zpráva byla přednesena na výroční členské schůzi tenisového oddílu konané dne 16.11.1990.