Zápis z členské schůze – duben 2017

27. 4. 2017

Tenisový oddíl, TJ Šumice z.s., 687 31 Šumice 400 

VÝBOROVÁ SCHŮZE tenisového oddílu TJ Šumice z.s.

Datum konání: 13. dubna 2017 od 17:30 hod. 

Přítomní za výbor: P. Běťák, J. Bachůrek, V. Kalous, P. Březina,

Přítomní členové: R. Dvořák, J. Kudela, J. Suchomela, L. Zálešák, P. Pöschl

Omluven:

Host:

PROGRAM JEDNÁNÍ VV

 1. Zahájení, prezentace, kontrola usnášeníschopnosti
 2. Seznámení členů se změnami v organizaci TJ Šumice v souvislosti s činností TO
 3. Zpráva o finančním hospodaření za rok 2016
 4. Seznámení s plánem činnosti na rok 2017
 5. Seznámení s plánem investic a prací na rok 2017
 6. Volba předsedy TO a výboru TO
 7. Diskuze
 8. Závěr
 1. Zahájení, prezentace, kontrola usnášeníschopnosti

Předseda VV zahájil jednání VV, přivítal přítomné členy, provedl prezenci a konstatoval usnášeníschopnost VV.

 1. Seznámení členů se změnami v organizaci TJ Šumice v souvislosti s činností TO

Pavel Běťák seznámil členy TO se změnami ve struktuře TJ Šumice, které proběhli dne 26.4.2016 zápisem do ŽR pod identifikačním číslem osoby 60370165 . Výsledkem změn je přeměna organizace na TJ Šumice z.s.. Tenisový oddíl zůstává nadále součástí tohoto nově zapsaného spolku. V rámci TJ je veden společný finanční účet, na kterém jsou uloženy finanční prostředky tenisového oddílu. O jejich výši je veden písemný záznam, který spravuje pokladník TO. Záznam o výši finančních prostředků je pravidelně odsouhlasen pokladníkem TJ Oto Synčákem.

Schváleno.

 1. Zpráva o finančním hospodaření za rok 2016

Pavel Běťák seznámil členy TO se stavem financí za rok 2016. Byl předložen seznam příjmů a výdajů. Členové byli seznámeni s výší částky na účtu TJ a stavem hotovosti u P. Běťáka.

Schváleno. 

 1. Seznámení s plánem činnosti na rok 2017

Členům TO byl přednesen plán činností pro rok 2017. Obsahuje zásadní termíny pořádaných turnajů a akcí TO. Plán činnosti bude zpřístupněn na webových stránkách TO a průběžně aktualizován.

Schváleno. 

 1. Seznámení s plánem investic a prací na rok 2017

Pavel Běťák a Jaroslav Bachůrek seznámili členy TO s plánovanými pracemi na tenisových kurtech. Zejména se jedná o nákup nového čerpadla a jeho následné zapojení do systému závlah. P. Běťák podal žádost na finanční dotaci pro rok 2017 na obecní úřad Šumice. Této žádosti bylo vyhověno. Další podrobnosti budou evidovány v knize příjmů a výdajů.

Schváleno. 

 1. Volba předsedy TO a výboru TO

Dalším bodem schůze byla volba nového předsedy oddílu a členů výboru.

Výsledek volby:

Předseda TO: Jaroslav Bachůrek

Zástupce předsedy: Pavel Březina

Pokladník: Pavel Běťák

Správce kurtů: Vladimír Kalous

Odhlasováno jednohlasně. 

 1. Diskuze

V rámci diskuze se řešily následující věci:

 1. Výše členských příspěvků TO
 2. Výše členských příspěvků TJ
 3. Zpřístupnění sprch a WC hráčům
 4. Provoz kurtů v době letních prázdnin
 5. Výše brigádnických hodin
 6. Výše finanční náhrady neodpracovaných brigádnických hodin
 7. Sponzoring
 8. Pronájem kurtů
 9. Zajištění pojištění osob pohybujících se v prostorách kurtů

Výsledky diskuze budou zohledněny v dodatku směrnice TO. 

 1. Závěr

Jednání bylo ukončeno ve 20:30, termín dalšího jednání bude upřesněn. Předseda TO připraví návrh dodatku ke směrnici TO.

V Šumicích dne 20. dubna 2017

Pavel Březina

Napsat komentář